Specjalista od upadlosci oraz restrukturyzacji

Specjalista z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Olaf Maciejowski
– radca prawny –

tel. +48 721 546 746

Od ponad 4 lat w swojej zawodowej praktyce zajmuję się prawem upadłościowym, zarówno z perspektywy dłużnika jak i wierzyciela. Dawniej ta gałąź prawa dotyczyła głównie osób prawnych w szczególności spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W związku z istotnymi zmianami w modelu tzw. upadłości konsumenckiej wprowadzonymi z końcem 2014 r. prawo upadłościowe zaczęło odgrywać istotną rolę także w życiu osób fizycznych pozwalając im na stosunkowo łatwe oddłużenie.

Prawo upadłościowe to bardzo rozbudowany akt prawny, którego znajomość jest niezbędna do właściwej oceny sytuacji faktycznej dłużnika przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku upadłościowego. Analogicznie wygląda to w przypadku prawa restrukturyzacyjnego.

Prowadząc sprawy z zakresu prawa upadłościowego, z perspektywy dłużnika zajmuję się analizą dokumentacji pod kątem właściwej oceny szans na ogłoszenie upadłości (otwarcie restrukturyzacji), przygotowaniem wniosku upadłościowego oraz reprezentacją w postępowaniu przed sądem upadłościowym.

Działając w imieniu wierzyciela przygotowuję wnioski upadłościowe oraz reprezentuję go przed sądem upadłościowym zastępując na każdym etapie postępowania.

We wszystkich sprawach staram się pozostawać w stałym kontakcie z Klientem zdając sobie sprawę z tego jak ważna jest komunikacja i wiedza Klienta o aktualnym stanie jego sprawy, a także o szansach i zagrożeniach jakie mogą wyniknąć z podejmowanych przezeń decyzji.


Najczęściej zadawane pytania


* Kiedy dłużnik staje się niewypłacalny?

Dłużnik uzyskuje status niewypłacalności gdy traci zdolność do regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Nie chodzi o przejściową utratę zdolności regulowania zobowiązań, musi ona mieć trwały charakter.

* Czy można ogłosić upadłość nie mając żadnego majątku?

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego czy dłużnikiem jest przedsiębiorca czy osoba fizyczna. Co do zasady przedsiębiorca musi dysponować majątkiem aby móc upaść. W przypadku konsumenta brak jest takiego wymogu, można zatem ogłosić upadłość bez jakiegokolwiek majątku.

* Kiedy sąd nie ogłosi upadłości konsumenckiej?

Sąd oddali wniosek konsumenta jeśli doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. Tytułem przykładu można podać sytuację osoby, która wiedząc, że nie ma zdolności kredytowej podrobiła swoje zaświadczenie o zarobkach, a następnie przestała obsługiwać kredyt, który na podstawie tego dokumentu otrzymała.

* Czy przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką?

Aktywny przedsiębiorca nie ma tzw. konsumenckiej zdolności upadłościowej. Osoba, która prowadziła działalność gospodarczą i nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców (były przedsiębiorca) może ogłosić upadłość konsumencką jeśli spełnia określone prawem warunki.

* Ilu trzeba mieć wierzycieli żeby móc starać się o upadłość?

Kolejny raz właściwa odpowiedź brzmi: to zależy. W przypadku przedsiębiorców trzeba mieć przynajmniej dwóch wierzycieli. W przypadku konsumentów wystarczy jeden wierzyciel.

* Jakie zobowiązania nie podlegają umorzeniu po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego?

Chodzi tu przede wszystkim o alimenty, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, orzeczone przez sąd kary grzywny, obowiązek naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, środki karne lub środki związane z poddaniem sprawcy próbie w postaci nawiązki lub świadczenia pieniężnego. Wreszcie nie podlegają umorzeniu zobowiązania umyślnie nieujawnione przez upadłego w toku postępowania, a wierzyciel nie brał w nim udziału.

* Co się dzieje z lokalem mieszkalnym konsumenta po ogłoszeniu upadłości?

Lokal tak jak cały pozostały majątek konsumenta zostanie zbyty przez syndyka ale nie oznacza to, że dłużnik pozostanie bez dachu nad głową. Przepisy chronią upadłego przed bezdomnością ponieważ z sumy uzyskanej ze sprzedaży lokalu wydziela się upadłemu kwotę konieczną do opłacenia czynszu najmu za okres od 1 roku do 2 lat.

* Czy menedżer (członek zarządu spółki kapitałowej), na którym ciążył ustawowy obowiązek terminowego zgłoszenia wniosku o upadłość reprezentowanego przezeń podmiotu, i który wymogu tego nie wypełnił, może ogłosić upadłość konsumencką?

Tak, osoba taka może ogłosić upadłość konsumencką, negatywna, względna przesłanka upadłościowa w postaci braku terminowego zgłoszenia upadłości gospodarczej ma znaczenie wyłącznie przy ocenie wniosku, który składa były przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

Kontakt

W celu umówienia spotkania proszę o kontakt telefoniczny lub mail’owy. Przyjmuję strony w kancelarii w Krakowie oraz Brzesku.


tel. +48 721 546 746

e-mail: biuro@kancelariakhm.pl

ul. św. Wawrzyńca 21/27 31-060 Kraków

ul. Szarych Szeregów 22 32–800 BrzeskoPiszę na temat


No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.