splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Prawo gospodarcze » Fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna

W wielu przypadkach, gdy rodziny stają w obliczu śmierci właściciela firmy, pojawiają się spory wśród spadkobierców (najczęściej jego dzieci) i problemy z kontynuacją prowadzenia firmy.

Niejednokrotnie dochodzi do sprzedaży udziałów na rzecz osób spoza rodziny, co sprawia, że firma traci rodzinny charakter. Dzięki nowej instytucji, jaką jest fundacja rodzinna, możliwe jest utrzymanie firmy w rękach rodziny.

Pomagamy w założeniu fundacji rodzinnej poprzez:

  • analizę sytuacji firmy i spełniania wymogów do założenia fundacji rodzinnej,
  • ewentualne przekształcenia formy prawnej działalności na potrzeby założenia fundacji rodzinnej,
  • stworzenie statutu dostosowanego do sytuacji spółki, sytuacji rodzinnej oraz potrzeb fundatora,
  • przygotowanie spisu mienia oraz listy beneficjentów,
  • przygotowanie aktu założycielskiego fundacji rodzinnej oraz kompleksową pomoc podczas dokonywania czynności notarialnych koniecznych podczas zakładania fundacji,
  • sporządzenie wniosków o nadanie fundacji numeru REGON oraz NIP,
  • rejestrację fundacji rodzinnej w rejestrze,
  • przygotowywanie wzorów dokumentów potrzebnych do bieżącego funkcjonowania fundacji rodzinnej,
  • bieżące doradztwo oraz pomoc w działaniu fundacji rodzinnej.

Dla kogo fundacja rodzinna będzie dobrym rozwiązaniem?

Fundacja rodzinna zapewnia jednocześnie kontynuację biznesu oraz ochronę majątku w firmie rodzinnej na kolejne pokolenia. Jest to rozwiązanie dedykowane przedsiębiorcom, którzy chcą zapewnić ciągłość swojego biznesu, jednocześnie zabezpieczając interesy swojej rodziny oraz przyszłych pokoleń. Fundacja rodzinna pozwala na zachowanie ciągłości działań przedsiębiorstwa, co stanowi ważny element strategii rozwoju firmy. To założyciel fundacji ustala cele, zasady funkcjonowania oraz osoby korzystające z jej wsparcia.

Jakie korzyści wynikają z założenia fundacji rodzinnej?

Do korzyści, jakie niesie za sobą ustanowienie fundacji rodzinnej, należy przede wszystkim zabezpieczenie majątku w perspektywie spadkobrania, tak aby przedsiębiorstwo nie uległo degradacji i rozdrobnieniu w wyniku spadkobrania (np. poprzez wyprzedaż majątku i udziałów). Jedną z ważniejszych zalet fundacji rodzinnej jest również kwestia jej opodatkowania. Założenie fundacji rodzinnej oraz przekazanie do niej majątku podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), z tym zastrzeżeniem, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje w tym wypadku pewne wyjątki. Czynności te są również zwolnione z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Niewątpliwą korzyścią jest także możliwość podejmowania decyzji w podmiotach gospodarczych, w których fundacja posiada udziały, przez jeden organ decyzyjny, jakim jest fundacja.

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.

Jak przebiega zakładanie fundacji rodzinnej?

Fundację zakłada się na dwa sposoby: w testamencie fundatora lub w akcie założycielskim. Może być również kilku fundatorów, z tym zastrzeżeniem, że jedynie w przypadku zakładania fundacji w akcie założycielskim. Oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej wymaga formy aktu notarialnego.

Do powstania fundacji rodzinnej poza złożeniem przez fundatora (fundatorów) oświadczenia o ustanowieniu fundacji konieczne jest także sporządzenie statutu. Statut może być skrojony na miarę potrzeb oraz wizji fundatora, w szczególności poprzez określenie: (i) celu fundacji, (ii) listy beneficjentów oraz sposobów uzyskiwania statusu beneficjenta, (iii) ewentualnych wymogów, jakie musi spełnić beneficjent np. wiek, wykształcenie, niekaralność, zaangażowanie w rodzinnej firmie
oraz (iv) zakresu przysługujących beneficjentom uprawnień.

Statut fundacji rodzinnej może przewidywać spełnianie różnego rodzaju świadczeń na rzecz beneficjentów. Fundator może ponadto określić w statucie lub uzależnić od wybranych przez siebie czynników wysokość wypłacanych beneficjentom świadczeń oraz ilość posiadanych przez nich głosów na zgromadzeniu beneficjentów. Do majątku fundacji rodzinnej mogą należeć nie tylko środki finansowe, ale również np. udziały w spółkach czy nieruchomości. Fundator może zatem przyznać beneficjentom lub konkretnemu beneficjentowi w zakresie uzyskiwanych przez nich świadczeń nie tylko wpłaty pieniężne, ale również udziały w spółce czy prawo do korzystania z nieruchomości.

Kolejnym krokiem jest sporządzenie spisu mienia, ustanowienie organów fundacji oraz wniesienie mienia na pokrycie funduszu założycielskiego w kwocie min. 100 tys. złotych, które wnosi się przed zgłoszeniem fundacji do rejestru. Mienie wnoszone przez fundatora mogą stanowić nie tylko środki finansowe, ale również udziały w spółce czy nieruchomości lub udziały we własności nieruchomości. Wniesienie mienia następuje na rzecz fundacji rodzinnej w organizacji. Dla fundacji rodzinnej można założyć również odrębne konto w banku.
Fundacji rodzinnej następnie należy nadać numer NIP oraz REGON.

Ostatnim krokiem jest zgłoszenie fundacji do rejestru fundacji rodzinnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. Koszt takiego wniosku to 500 zł.
Fundacja w organizacji z chwilą wpisu do rejestru fundacji rodzinnych staje się fundacją rodzinną i uzyskuje osobowość prawną.

Najczęstsze pytania dotyczące fundacji rodzinnej

Poniżej podajemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące fundacji rodzinnej. Zachęcamy także do śledzenia bloga Kancelarii, na którym regularnie publikujemy analizy prawne i porady dla Przedsiębiorców.

Kto może założyć fundację rodzinną?

Fundatorem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Kto może być beneficjentem fundacji rodzinnej?

Beneficjentem może być osoba fizyczna, niekoniecznie będąca członkiem rodziny fundatora (w tym fundator) oraz organizacja pozarządowa, która prowadzi działalność pożytku publicznego.

Czy fundacja rodzinna może prowadzić działalność gospodarczą?

Ustawa o fundacji rodzinnej wprowadza zamknięty katalog rodzajów działalności gospodarczej, jakie może prowadzić fundacja.  Jedynie w zakresie wymienionym w tej ustawie fundacja rodzinna będzie korzystać ze zwolnienia podatkowego (dochody z tej działalności nie będą opodatkowane). Jeśli zakres wykonywanej działalności gospodarczej będzie szerszy, to fundacja rodzinna zapłaci podatek w wysokości 25% podstawy opodatkowania (dla porównania, zasadniczo ustawa o podatku dochodowym przewiduje wysokość 19% podstawy opodatkowania).

Czy fundacja rodzinna może posiadać udziały w spółce prowadzącej działalność gospodarczą wybiegającą poza katalog z ustawy o fundacji rodzinnej?

Fundacja rodzinna może przystępować do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, które prowadzą działalność gospodarczą wykraczającą poza powyższy katalog. Przykładowo, fundacja rodzinna może posiadać aktywa (np. udziały lub akcje), w spółkach prowadzących inne, wybiegające poza powyższy katalog rodzaje działalności gospodarczej. Zastosowania w stosunku do spółki nie znajdzie ograniczenie rodzajów wykonywanej działalności przewidziane przez ustawę o fundacji rodzinnej.

Gdy do fundacji rodzinnej zostaną wniesione udziały lub akcje spółki, to spółka naturalnie będzie mogła kontynuować swoją działalność w dotychczasowym zakresie. Fundacja rodzinna będzie występować w roli wspólnika spółki i będzie zarządzała aktywami spółki. Fundacja jako taka nie będzie prowadziła działalności gospodarczej.

Czy fundacja rodzinna może prowadzić obrót majątkiem?

Możliwość prowadzenia przez fundację rodzinną działalności gospodarczej polegającej na zakupie oraz sprzedaży mienia została ograniczona do sytuacji, w których mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia. Powyższe oznacza, że co do zasady fundacja nie może prowadzić obrotu majątkiem nabytym stricte w celach zarobkowych. Dokonywanie przez fundację rodzinną sprzedaży mienia nabytego wyłącznie w celu dalszego zbycia nie korzysta ze zwolnienia podatkowego, zatem fundacja zapłaci podatek w wysokości 25% podstawy opodatkowania.

Co istotne, ograniczenie to nie dotyczy jednak praw wynikających z przystąpienia do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą i uczestnictwa w tych podmiotach, a także następujących składników mienia: papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze.

Zatem nawet jeśli fundacja rodzinna nabyła np. udziały w spółce lub papiery wartościowe wyłącznie w celu ich dalszego zbycia, dochody z tej działalności nie będą opodatkowane.

 

Zaufali nam

Przeczytaj co o nas mówią nasi klienci
Przejdź do rekomendacji