splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Prawo bankowe » Kredyty frankowe

Kredyty frankowe

Przeanalizowaliśmy już setki umów kredytów frankowych. Prowadzimy sprawy sądowe podważające klauzule dot. kursów walutowych w umowach kredytów oraz pożyczek denominowanych oraz indeksowanych w całej Polsce, w szczególności w sądach warszawskich oraz krakowskich.

Dla naszych klientów uzyskaliśmy już szereg korzystnych wyroków, jak też i postanowień dot. zabezpieczeń, które wstrzymują spłaty rat kredytu na czas trwania postępowania.

Reprezentujemy konsumentów w sądach powszechnych oraz przed Sądem Najwyższym w sprawach toczących się przeciwko następującym bankom:

 • Bank BPH S.A. (także umowy z GE Bankiem Mieszkaniowym S.A.)mBank S.A. (umowy kredytu z BRE Bank S.A.)
 • Bank Millennium S.A. (także umowy z Euro Bank S.A.)
 • BNP Paribas Bank Polska S.A. (umowy z Fortis Bank Polska S.A./ umowy z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.)
 • Bank Polska Kasa Opieki (Pekao) S.A. (umowy z Bankiem BPH S.A.)
 • Deutsche Bank Polska S.A. (umowa z Deutsche Bank PBC S.A.)
 • Getin Noble Bank S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • Powszechna Kasa Oszczędności (PKO) Bank Polski S.A. (umowy z Nordea Bank Polska S.A.)
 • Raiffeisen Bank International A.G. z siedzibą w Wiedniu oddział w Polsce (umowa z EFG Eurobank Ergasias S.A. oddział
  w Polsce)
 • Santander Bank Polska S.A. (umowy z Kredyt Bank S.A.)

pozwy w sprawach kredytów frankowych

Liczba pozwów frankowiczów przeciwko bankom, które udzielały im w przeszłości kredytów waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego (CHF), nieustannie rośnie, a pozytywnymi wyrokami dla kredytobiorców kończy się coraz więcej rozpraw. Przełomowym momentem dla frankowiczów był wydany 3 października 2019 roku wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym przesądzono, że można ustalić nieważność umowy, jeśli zawarto w niej nieuczciwe postanowienia. Nie oznaczało to jednak rozwiązania kwestii każdego frankowicza, ale dało otwartą furtkę do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. Rozpoczęcie procesu nie daje gwarancji uzyskania korzystnego wyroku, trzeba go bowiem odpowiednio prowadzić i przedstawić rzetelny materiał dowodowy.

KREDYTY FRANKOWE – PRAWNIK OCENI TWOJĄ UMOWĘ Z BANKIEM

Popularność kredytów frankowych sięgnęła zenitu w latach 2006-2008. Wynikało to z faktu, że były one znacznie niżej oprocentowane niż kredyty udzielone w złotych. Niestety banki często unikały informowania kredytobiorców o tym, że w przypadku uwolnienia kursu franka przez Bank Szwajcarii może dojść do wzrostu kapitału, który należy zwrócić bankowi w ramach spłaty rat kredytu. Prawnik specjalizujący się w prowadzeniu spraw frankowych jest w stanie ocenić, czy  w umowach o kredyty indeksowane do CHF i denominowane do CHF, znajdują się niedozwolone postanowienia umowne związane z przeliczaniem wysokości raty do spłaty po kursie ustalanym jednostronnie przez bank. Praktyka pokazuje, że umowy o kredyty w tzw. frankach bez wad w zasadzie się nie zdarzały, stąd też coraz częściej klienci kancelarii decydują się na wytoczenie powództwa przeciwko bankom – również w przypadkach, kiedy nie mają w całości spłaconego kapitału. Po nowelizacji w lipcu 2018 r. powództwo przeciwko bankowi kredytobiorca może wytoczyć przez sąd właściwy dla swojego miejsca zamieszkania lub też przed sąd właściwy według siedziby bank. 

Przykład: Konsument mieszkający w Krakowie, który chciałby wytoczyć powództwo przeciwko bankowi, którego siedziba mieści się w Warszawie, może wybrać sąd w Warszawie albo sąd w Krakowie, gdzie mieści się siedziba Kancelarii.

POMOC PRAWNA – KREDYTY FRANKOWE INDEKSOWANE A DENOMINOWANE

Frankowicze podpisywali z bankami umowy o kredyty indeksowane do CHF lub denominowane do CHF. W zależności od rodzaju kredytu wady w umowach występowały w różnej skali i w różnym stopniu wpływały na niekorzyść kredytobiorców. Czym różnią się od siebie kredyt indeksowany i kredyt denominowany i co można osiągnąć, wytaczając powództwo przeciwko bankowi?  

KREDYT INDEKSOWANY DO CHF

Kredyt indeksowany to innymi słowy taki kredyt, którego wartość wyrażona została w polskiej walucie. Bank wypłaca kredytobiorcy kredyt w złotych, natomiast saldo zadłużenia zostaje w momencie otwarcia przeliczone na franki szwajcarskie po kursie kupna franka wyznaczonym arbitralnie przez bank w dniu wypłaty kredytu. Kredytobiorca nie ma wiedzy, w jaki sposób bank ustalił ten kurs. Również w trakcie prowadzonych w sądzie spraw pozwane banki nie są w stanie wskazać sposobu, w jaki ustalały kurs walut w stosowanej przez nich Tabeli Kursowej.

W przypadku abuzywnych postanowień w umowie kancelaria kredyty frankowe pomoże ustalić nieważność umowy kredytu i odzyskać wpłacone przez konsumenta raty kredytu w ostatnich 10 latach (w teorii dwóch kondykcji) bądź rat wpłaconych przez konsumenta ponad kwotę kapitału udostępnionej przez bank (w teorii salda).

Sąd może również “odfrankowić” umowę konsumenta. Co to oznacza? W takim wypadku kredytobiorca spłaca kredyt w złotych, jednak oprocentowany tak jak kredyt we frankach szwajcarskich (oprocentowany według LIBOR). Bank natomiast jest zobowiązany do zwrotu nadpłaty wynikającej z mechanizmu indeksacji, który zostaje wyeliminowany z umowy. Nawet w tym wypadku kwoty możliwe do odzyskania przez konsumentów sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych (kwota ta uzależniona jest od czasu, na który została zawarta umowa – im krótszy czas, na który została zawarta umowa, tym kwota możliwa do odzyskania powinna być wyższa).

KREDYT DENOMINOWANY DO CHF

O kredycie denominowanym mówimy wówczas, gdy jego kwota została wyrażona we frankach szwajcarskich, natomiast bank wypłaca kredytobiorcy równowartość tej kwoty w złotówkach po kursie kupna wyznaczanym jednostronnie przez ten bank. Oznacza to, że kredytobiorca nie zna kwoty, jaka zostanie mu wypłacona, bowiem w zależności od kursu może być ona niższa lub wyższa od tej  określonej w umowie.

KREDYTY FRANKOWE PRAWNIK KRAKÓW – WYBIERZ DOŚWIADCZONĄ KANCELARIĘ

Jak już wspomnieliśmy, samo wytoczenie bankowi procesu nie będzie gwarancją tego, że sąd wyda korzystny dla frankowiczów wyrok. Zarówno do procesu, jak i czynności przedprocesowych, należy się odpowiednio przygotować, a to wymaga podjęcia kilku zasadniczych kroków. W celu zwiększenia szans w procesie przeciwko bankom w tzw. sprawach frankowych należy powierzyć jej prowadzenie osobie, która:

 • ma już doświadczenie w takich sprawach,
 • bez problemu jest w stanie przeanalizować umowę pod kątem znajdywania się w niej niedozwolonych postanowień umownych związanych z przeliczaniem kursu, po którym kredyt miał być wypłacony
 • na bieżąco zapoznaje się z zapadającymi wyrokami w sądach w całej Polsce, jak również postanowieniami dotyczącymi udzielenia zabezpieczenia w postaci zawieszenia spłaty rat kredytu w trakcie procesu,
 • zna korzystne wyroki przeciwko temu samemu bankowi, z którym umowę zawarł konsument (dotyczące umów zawartych w oparciu o ten sam wzorzec umowy),
 • potrafi zweryfikować, czy dane postanowienie umowne dotyczące indeksacji(denominacji) kwoty kredytu nie zostało już umieszczone w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów.

Właśnie w oparciu o dogłębne zapoznanie się z tymi informacjami sporządzamy skuteczną strategię reprezentowania naszych klientów przed sądem oraz w czynnościach przedprocesowych związanych z postępowaniem reklamacyjnym.

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.

Zaufali nam

Przeczytaj co o nas mówią nasi klienci
Przejdź do rekomendacji