MEDIACJE

mediator krakówMediator – Kraków

Istnieją spory, dla których lepszym rozwiązaniem niż długoletni proces jest mediacja, która sama ze swej istoty nie zaostrza konfliktu- co ma często miejsce w sądzie. Mediacja rodzi dla same plusy tj. niskie koszty, szybkość załatwienia sprawy (w przypadku wypracowania w ramach mediacji ugody, po zatwierdzeniu jej przez sąd i nadaniu klauzuli ma ona moc równą ugodzie zawartej przed sądem), poczucie, że strony same mogą wypracować rozwiązanie, które akceptują. Mediację cechuje poufność – nie można ustaleń podjętych w ramach mediacji wykorzystać później jako argument w procesie. Uprawnienia mediatora i doświadczenie w ramach przeprowadzania mediacji pozwalają prawnikom Kancelarii KHM oferować i świadczyć usługi także w tym zakresie.

Mediacja sądowa lub pozasądowa

Strony w ramach mediacji pozasądowej, mogą w przypadku zaistnienia jakiegoś sporu, na zgodny wniosek zgłosić się do mediatora, aby zorganizował posiedzenie mediacyjne i pomógł im wypracować rozwiązanie w istniejącym konflikcie. Mediacja pozasądowa następuje po rozpoczęciu postępowania, za zgodą obu stron, ze skierowania sądu. Mediator może ustalić spotkania indywidualne z każdą ze stron, spotkania wspólne, model i formuła spotkania należy do mediatora. Mediator jest osobą bezstronną i niezaangażowaną w konflikt stron. Pomaga wypracować rozwiązanie i wypracować ugodę. Żadna ze stron nie może wyjść z mediacji z poczuciem, że przegrała. Co więcej, mediacja jako niesformalizowana metoda rozwiązywania sporów może zakończyć się wypracowaniem nieszablonowych rozwiązań dostosowanych indywidualnie do potrzeb stron.

Jak wygląda mediacja?

Prowadzimy zarówno mediacje gospodarcze, jak i rodzinne. Mamy szerokie doświadczenie w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, dotyczących kontaktów z dziećmi czy o podział majątku. Często mylnie osoby uważają, że mediacja w postępowaniach rozwodowych ma doprowadzić do wycofania sprawy rozwodowej tj. do „pogodzenia się” małżonków i dania małżeństwu kolejnej szansy. Tymczasem skierowanie do mediacji przez sąd, za zgodą stron, służy najczęściej wypracowaniu wszystkich bądź niektórych spornych kwestii tj. tych, w zakresie których strony widzą szanse wypracowania ugody. Ugoda może więc dotyczyć planu opiekuńczo wychowawczego rodziców z dziećmi, kwestii podziału majątku, kwoty alimentów, bądź wszystkich tych lub jeszcze innych elementów na raz. Podobnie w sprawach gospodarczych, mediacja ma służyć wypracowaniu ugody, rozważeniu przy pomocy mediatora możliwości „spotkania” się stron w punkcie, który będzie satysfakcjonował strony, zamiast procesu, angażującego czas, pieniądze, stres i energię. Spotkanie mediacyjne gwarantuje zupełnie inną atmosferę do przedstawiania wzajemnych stanowisk i oczekiwań niż sala sądowa.

Kiedy zdecydować się na pomoc? Mediator w Krakowie do Twojej dyspozycji

Kiedy w małżeństwie lub w rodzinie dochodzi do sytuacji konfliktowych – warto skorzystać z fachowej pomocy. Mediator pomaga małżeństwom w Krakowie, dzięki czemu to mąż i żona mogą na wspólnym spotkaniu uświadomić sobie, czego potrzebują oraz co tak naprawdę od siebie wymagają. Dodatkowo mediator pomaga rozwiązać sprawy konfliktowe wynikające z kłótni o majątek, dziecko czy inne sprawy rodzinne. Warto jednak pamiętać, że mediacje to nie terapia psychologiczna. Mediator pomaga rozwiązać sprawy sporne, jednak nie dochodzi podstaw psychologicznych konfliktu.

Jakie sprawy nadają się do mediacji?

Jeśli małżonkowie planują rozwój – warto skorzystać przed podjęciem takiej decyzji z mediacji, która jest szybszym procesem niż psychoterapia. Może być natomiast pierwszym krokiem do naprawy małżeństwa i porozumienia. Mediacja to również nie rozprawa sądowa. To nie mediator decyduje o dalszym losie małżeństwa, czy sąd, lecz sami zainteresowani. Mediacje są bowiem prowadzone tak, by rozwiązać problem i doprowadzić małżeństwo do wniosków, które ułatwią pogodzenie się lub wypracowanie strategii na w miarę bezkonfliktowy rozwód. Z mediacji wykluczone są sprawy, w których jeden z małżonków jest uzależniony od środków psychoaktywnych – alkohol i narkotyki – lub małżeństwa, w których istnieje przemoc.

Doświadczenie kluczem do sukcesu

Dzięki sukcesom mediacyjnym, prowadzimy szereg mediacji, tak zlecanych bezpośrednio przez skonfliktowane strony, jak i mediacji ze skierowania sądu. Mediujemy w wielu sprawach gospodarczych, przykładowo dotyczących sporów z art. 299 ksh tj. dotyczących pozwania członków zarządu spółki z.o.o., sporów o roboty budowlane i innych. W sprawach rodzinnych mediujemy w zakresie kwestii około rozwodowych (władza rodzicielska i kontakty, alimenty, podział majątku). Właściwie przeprowadzona mediacja pozwala wypracować stronom ugodę i uzyskać efekt „win-win”. W mediacji pozasądowej sporządzamy dokumentację, treść ugody i zapewniamy doręczenie jej do sądu celem zatwierdzenia. Zatwierdzona przez sąd ugoda zawarta przed mediatorem ma moc ugody zawartej przed sądem, a jeśli dotyczy kwestii nadających się do egzekucji, sąd opatrzy ją stosowną klauzulą wykonalności i tym samym ugoda taka stanowi tytuł wykonawczy dla komornika. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat mediacji, prosimy o kontakt z mediator, radcą prawnym dr Edytą Kozak-Hamala: 721546744