splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI SPÓŁKI Z O.O.
Julia Telec
Upadłość spółki

WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI SPÓŁKI Z O.O.

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi kluczowy krok w procesie zarządzania niewypłacalnością, a jego sporządzenie jest obowiązkiem spoczywającym na każdym z członków zarządu spółki z o.o. Głównym celem postępowania upadłościowego prowadzonego wobec spółki z o.o. jest zaspokojenie wierzycieli z majątku spółki, którego likwidację (sprzedaż) przeprowadzi syndyk.

Podsumowanie:

  • Zarząd jest zobowiązany do złożenia do sądu upadłościowego wniosku o ogłoszenie upadłości spółki w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy ogłoszenia upadłości.
  • Podstawę ogłoszenia upadłości stanowi niewypłacalność spółki czyli utrata zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.
  • Wniosek składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). Do wniosku załącza się szereg określonych przepisami prawa dokumentów, z których wynika sytuacja prawna i finansowa niewypłacalnej spółki.
  • Przepisy prawa upadłościowego stanowią, iż zarząd, na zasadzie winy, ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w terminie, gdy zaszły ku temu przesłanki.

Uwaga!

Ten artykuł omawia, jak wygląda i jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z pozostałymi artykułami z serii:
Upadłość spółki z o.o. krok po kroku. Jak ogłosić upadłość?
Kiedy należy ogłosić upadłość spółki z o.o.?

Wszczęcie postępowania o ogłoszenie upadłości spółki

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości wszczynane jest na wniosek, nigdy z urzędu. Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć dłużnik lub każdy z jego wierzycieli. Jednak dłużnik jest nie tylko uprawniony, ale również zobowiązany do złożenia takiego wniosku w przypadku zaistnienia podstawy ogłoszenia upadłości (niewypłacalności spółki). 

Zarząd wszczyna postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości składając wniosek o ogłoszenie upadłości do sądu upadłościowego właściwego ze względu na siedzibę spółki w terminie 30 dni od zaistnienia podstaw do ogłoszenia upadłości. Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe – Krajowego Rejestru Zadłużonych. 

Składanie wniosku o ogłoszenie upadłości za pośrednictwem KRZ

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien spełniać wszelkie wymogi ustawowe, co zostanie poniżej szerzej omówione.

Elementy wniosku o ogłoszenie upadłości.

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki składa się do właściwego miejscowo (ze względu na siedzibę spółki) sądu rejonowego. W zależności od konkretnego sądu – do wydziału gospodarczego do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych lub gdy takiego nie utworzono – do wydziału gospodarczego.

Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości

W przypadku wnoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez zarząd spółki – wniosek składa dłużnik samodzielnie.

Wybór podmiotu wnoszącego o ogłoszenie upadłości spółki

Dłużnik obowiązany jest podać wszelkie dane umożliwiające identyfikację spółki, w tym: KRS, NIP, nazwę spółki, główny ośrodek podstawowej działalności, siedzibę, adres korespondencyjny oraz dane reprezentantów.

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.