splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Ugoda przed mediatorem zamiast wyroku – szybsza alternatywa dla uzyskania 500 +
dr Edyta Kozak-Hamala
Mediacje, Prawo rodzinne

Ugoda przed mediatorem zamiast wyroku – szybsza alternatywa dla uzyskania 500 +

Przepisy prawa stanowią, że dla uzyskania świadczenia z Programu 500 + niezbędne jest uregulowanie spraw alimentacyjnych.
Dobra wiadomość jest taka, że nie trzeba składać do Sądu pozwu o zasądzenie alimentów.
W zamian, wystarczy ugoda zawarta przed mediatorem.
Naraz można wymienić co najmniej 5 zalet tego postępowania dla stron:
1. szybkość,
2. ugoda, po jej zatwierdzeniu przez Sąd, ma moc równą wyrokowi Sądu,
3. brak konieczności obecności stron w sądzie,
4. taniość postępowania,
5. treść ugody odpowiada obydwu stronom (rodzicom dziecka), dzięki czemu jest w praktyce dobrowolnie realizowana.

Uzyskaj 500+ z pomocą mediatora

Jako mediator, prowadzę szereg postępowań mediacyjnych. W zakresie tych dotyczących kwestii alimentacyjnych, zwykle zgłaszają się do mnie rodzice, którzy deklarują, że samotnie wychowują dziecko i choć osiągnęli z drugim rodzicem faktyczne porozumienie co do wysokości alimentów dla dziecka, to nie posiadają stosownego dokumentu (wyroku) który umożliwiałby im przyznanie świadczenia 500+.

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?

Stosownie bowiem do treści przepisu art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1851 z późn. zm.):
„Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.”.

Dlaczego warto zawrzeć umowę mediacyjną przy pozyskiwaniu 500+?

Zarówno w przypadkach gdy rodzice dziecka sami osiągnęli płaszczyznę porozumienia w kwestiach alimentów na rzecz dziecka ale potrzebują w tym zakresie stosownego tytułu wykonawczego, jak i w sytuacjach gdy strony potrzebują osoby trzeciej która pomoże im wypracować porozumienie w tej kwestii, mediacja jest doskonałym rozwiązaniem. Zamiast bowiem wszczynać długotrwałe postępowanie alimentacyjne zmierzające do wydania wyroku, szybszą alternatywą jest zawarcie ugody przed mediatorem. Ugoda taka, po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc wyroku. Procedura ta jest szybka i tania. Z praktyki mogę wskazać, że ugodę wraz z pozostałą niezbędną dokumentacją, udaje się wypracować podczas jednego, trwającego ok. godzinę, spotkania stron przed mediatorem. Wniosek o zatwierdzenie ugody mediacyjnej w sądzie jest bezpłatny, w praktyce składam go za strony na drugi dzień po zawarciu ugody, wraz ze stosownym protokołem z przebiegu mediacji i pozostałą dokumentacją. Sądy dość szybko zatwierdzają taką pozasądową ugodę zawartą przed mediatorem.

Jakie dokumenty przygotować przed mediacją?

W oparciu o praktykę wskazuję, jakie dokumenty należy przygotować na spotkanie mediacyjne:
1) dowody osobiste stron (rodziców dziecka uprawnionego do alimentów),
2) odpis aktu urodzenia dziecka (najlepiej odpis zupełny),
3) dokument z którego wynikać będzie PESEL dziecka (np. paszport) – to na potrzeby wpisania przez Sąd numeru PESEL dziecka w klauzuli wykonalności,
4) nazwę banku wraz z numerem rachunku bankowego na który będzie przesyłana kwota tytułem alimentów (celem wpisania tego numeru rachunku w treść ugody), chyba że alimenty będą uiszczane w formie gotówkowej,
5) jeśli w kwestiach dotyczących dziecka zapadły już wcześniej jakieś wyroki (były już wcześniej ustalane alimenty/władza rodzicielska) to również takie wyroki.

Ugoda zatwierdzona przez Sąd poprzez nadanie jej klauzuli wykonalności jest tytułem wykonawczym, czyli można w oparciu o nią egzekwować alimenty w postępowaniu egzekucyjnym przez komornika sądowego.

    Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1851 z późn. zm.),),
  2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 z późn. zm.)

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.