splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Co obejmuje prawo własności intelektualnej?
Olaf Maciejowski
Naruszenie dóbr osobistych

Co obejmuje prawo własności intelektualnej?

Częścią przedsiębiorstwa są dzisiaj nie tylko są nie tylko składniki materialne (np. środki finansowe), ale również składniki niematerialne np. znaki towarowe, patenty, inne prawa własności przemysłowej oraz majątkowe prawa autorskie i pokrewne. Dlatego prawo własności intelektualnej dotyczy nie tylko twórców artystycznych, ale też przedsiębiorców, którzy w swojej działalności zajmują się opracowywaniem i wprowadzaniem do obrotu innowacyjnych rozwiązań, np. w zakresie nowoczesnych technologii, ale także związanych z patentami na inne rozwiązania. Naruszenie praw własności intelektualnej zagraża interesom i wizerunkowi twórców i przedsiębiorców, dlatego nasza kancelaria świadczy szeroko zakrojoną pomoc prawną w zakresie ochrony praw autorskich i pokrewnych.

JAKIE DYSCYPLINY OBEJMUJE PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ?

Ochrona praw własności intelektualnej dotyczy dwóch sfer – praw autorskich majątkowych i osobistych oraz praw własności przemysłowej. W naszej kancelarii pracują specjaliści posiadający bogate doświadczenie w doradztwie oraz reprezentowaniu naszych Klientów w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej w obydwu zakresach.

Prawa autorskie

Funkcją praw autorskich jest określenie związku twórcy z utworem, a także wynikających z niego uprawnień majątkowych i niemajątkowych. W dobie cyfryzacji bardzo często dochodzi do naruszeń praw autorskich, które polegają m.in. na bezprawnym udostępnianiu własności intelektualnej, powielaniu jej czy czerpaniu z niej korzyści majątkowej. Przedsiębiorcy bardzo często, nawet nieświadomie, naruszają prawa autorskie innych przedsiębiorców lub swoich pracowników czy podwykonawców, dlatego pomoc prawna w tym zakresie jest niezwykle istotna.

Prawo własności przemysłowej

Prawo własności przemysłowej określa normy w kwestiach takich, jak:

 • wzory użytkowe,
 • wynalazki,
 • patenty,
 • znaki towarowe,
 • topografia układów scalonych,
 • oznaczenia geograficzne.

W praktyce jednak sprawy o naruszenie praw własności przemysłowej najczęściej dotyczą bezprawnego wykorzystania znaku towarowego, czyli oznaczenia, które wyróżnia produkt lub markę należącą do jednego przedsiębiorcy od praw innych przedsiębiorstw. Spory powstają przede wszystkim wtedy, gdy rażące podobieństwo pomiędzy znakami towarowymi dotyczy produktów lub marek obecnych na tym samym rynku.

ZAKRES USŁUG I DORADZTWA Z ZAKRESU WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W KANCELARII KHM

Prawo ochrony własności intelektualnej dotyczy każdego przedsiębiorstwa i każdego twórcy, którzy zawsze – a wskutek postępu i powszechnej dostępności cyfryzacji szczególnie – narażeni są na naruszenia ich praw autorskich majątkowych, osobistych, a także praw wynikających z prawa własności przemysłowej. Pomagamy naszym Klientom chronić ich patenty, utwory, tajemnice handlowe oraz nieopatentowaną, ale udokumentowaną wiedzę, czyli tzw. know-how.
Jeżeli potrzebna Ci ochrona własności intelektualnej, kancelaria KHM pomoże Ci w następującym zakresie:

 • Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym oraz sądami, które zajmują się sprawami z zakresu znaków towarowych i innych aspektów prawa własności przemysłowej.
 • Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o naruszenie ich osobistych i majątkowych praw autorskich, w ich trakcie pomagamy uzyskiwać odszkodowania oraz zadośćuczynienia.
 • W przypadku naruszenia praw własności intelektualnej, wskutek których nasi Klienci ponieśli szkody wizerunkowe, świadczmy doradztwo kryzysowe.
 • Pomagamy w sporządzaniu umów oraz opiniujemy umowy dotyczące majątkowych praw autorskich oraz licencji.
 • Prowadzimy doradztwo prawne dla przedsiębiorstw, których działalność opiera się na posiadaniu własności intelektualnej lub korzystanie z czyjejś własności intelektualnej.
 • Reprezentujemy także Klientów, wobec których inne podmioty wystosowały roszczenia dotyczące praw własności intelektualnej.
 • Pomagamy w rejestracji patentów i znaków towarowych w Urzędzie Patentowym.
 • Doradzamy w zakresie działania serwisów internetowych pod kątem praw autorskich.
 • Przed wejściem na drogę sądową prowadzimy mediacje z drugą stroną sporu, które mają na celu jego polubowne rozwiązanie.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – RADCA PRAWNY ROZWIĄŻE WIELE KWESTII

Prawo własności intelektualnej obejmuje dzisiaj bardzo wiele zagadnień, a w związku z ucyfrowieniem jej ochrona jest jeszcze bardziej utrudniona. Dotyczy nie tylko indywidualnych twórców utworów artystycznych i dużych przedsiębiorców, którzy swoją działalność prowadzą w oparciu o zarejestrowane znaki towarowe, patenty czy inne prawa własności przemysłowej, ale również mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy działają w branży kreatywnej i chcieliby uregulować kwestie prawne związane z pracą osób u nich zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia czy też na podstawie współpracy B2B.

Rozwiązywanie tych kwestii wymaga nie tylko wiedzy, ale również doświadczenia, obycia w środowisku sądowym i urzędniczym związanym z ochroną własności intelektualnej. Argumentem w wielu sporach są rozstrzygnięcia sądów w podobnych sprawach, które mogą przechylić szalę sprawiedliwości na Twoją korzyść lub niekorzyść. Stąd też współpraca z doświadczoną kancelarią prawną jest bardzo pomocna i nie tylko pomoże ochronić przed nieuczciwym działaniem podmiotów naruszających Twoją własność intelektualną, ale także pozwoli zapobiegać nieświadomemu łamaniu czyichś praw autorskich i przemysłowych wskutek prowadzenia swojej działalności.

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.