splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank – co mogą zrobić kredytobiorcy frankowi oraz obligatariusze?
Olaf Maciejowski
Sprawy frankowe

Ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank – co mogą zrobić kredytobiorcy frankowi oraz obligatariusze?

Pod koniec września 2022r., pisaliśmy o sytuacji kredytobiorców frankowych w związku z wszczęciem przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku S.A. (GNB): link

Wczoraj tj. 20 lipca 2023r. wydane zostało postanowienie o upadłości tego banku. Od tej chwili tym bankiem nie zarządza już administrator wyznaczony przez BFG, lecz syndyk powołany przez sąd upadłościowy. Należy odpowiedzieć na pytanie co powinni zrobić wierzyciele tego banku.

  1. Kredytobiorcy

Z punktu widzenia kredytobiorców frankowych, kluczową informacją jest ta, że wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości uruchamia termin 30 dni na zgłaszanie  syndykowi masy upadłości wierzytelności z tytułu umowy o kredyt, bez konieczności ponoszenia opłaty sądowej  (upływ terminu nastąpi w dniu 19 sierpnia 2023 r.) Należy jednak podkreślić, że roszczenia wierzycieli zaspokojone zostaną jedynie w takim stopniu, w  jakim pozwoli na to majątek masy upadłościowej. Przepisy prawa upadłościowego statuują mianowicie szczególną kolejność zaspokajania wierzycieli upadłego banku i pierwszeństwo w tym zaspokajaniu posiada Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Mając to na uwadze, możliwość zaspokojenia roszczeń kredytobiorców którzy spłacili bankowi kwotę większą niż suma wypłaconego kapitału kredytu, jawi się jako iluzoryczna.

Niemniej podjęcie tej czynności jest niezbędne w przypadku jeśli kredytobiorca chce wygasić wierzytelność o zwrot świadczenia wypłaconego przez bank tytułem kapitału. Innymi słowy kredytobiorca musi wraz ze zgłoszeniem wierzytelności złożyć tzw. oświadczenie o potrąceniu aby rozliczyć się z bankiem z wypłaconego kapitału kredytu. Zgłoszenie wierzytelności wraz z potrąceniem  w terminie zabezpieczy kredytobiorcę przed ponoszeniem dodatkowych kosztów.

Jeśli syndyk odmówi umieszczenia danej wierzytelności kredytobiorcy na liście wierzytelności, kredytobiorcy przysługiwać będzie prawo wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia listy wierzytelności, a na postanowienie w przedmiocie sprzeciwu, każdemu wierzycielowi przysługiwać będzie następnie zażalenie.

W przypadku kredytobiorców, którzy zainicjowali postępowania sądowe przeciwko GNB – zgodnie z przepisami procedury cywilnej zostaną one zawieszone z urzędu przez sąd, chyba że sąd postanowi rozpoznać sprawę o ustalenie nieważności odrębnie od sprawy o zapłatę.

  1. Obligatariusze

W odniesieniu do obligatariuszy upadłego banku ogłoszenie upadłości zasadniczo nie zmienia ich sytuacji prawnej i nie jest wskazane zgłaszanie wierzytelności ze stosunku obligacji. Syndyk masy upadłości z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością odmówi uznania takiej wierzytelności powołując na przepisy ustawy o BFG, na mocy których doszło do umorzenia obligacji.

Zgłoszenie wierzytelności ze stosunku obligacji można rozważyć wyłącznie w odniesieniu do tych poszkodowanych, którym nie wpłacono świadczeń odsetkowych zapadłych w dniu ogłoszenia przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku tj. 30 września 2022 r.

Źródło zdjęcia: www.gnb.pl

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.