splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Likwidacja prawa użytkowania wieczystego
Olaf Maciejowski
Prawo cywilne

Likwidacja prawa użytkowania wieczystego

5 października 2018 r. weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Akt ten bezpośrednio dotknie ok 2,5 miliona mieszkańców posiadających swoje nieruchomości na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste.

Likwidacja prawa użytkowania wieczystego – co mówi prawo?

Na mocy art. 1 ust. 1 ustawy, z dniem 1 stycznia 2019 r. z mocy ustawy prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształci się w prawo własności tych gruntów.

Dotychczasowi użytkownicy wieczyści w związku z przekształceniem otrzymają od właściwego organu administracji publicznej zaświadczenie potwierdzające fakt przekształcenia. Będzie ono stanowiło podstawę do ujawnienia własności gruntu w księdze wieczystej przy czym obowiązek zawiadomienia sądu wieczystoksięgowego spoczywa na organie i nie wymaga żadnej aktywności ze strony właściciela.

Ile bonifikaty można uzyskać?

Zaświadczenie będzie również zawierało informację o wysokości oraz okresie wnoszenia opłaty przekształceniowej. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Właściciele obowiązani będą do jej uiszczenia przez okres 20 lat licząc od daty przekształcenia tj. 1 stycznia 2019 r. Ustawodawca umożliwił jednak tym właścicielom, którzy chcą dokonać jednorazowej wpłaty, uzyskanie bonifikaty, której wysokość w przypadku gruntów Skarbu Państwa wynosić będzie:

  1. 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
  2. 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
  3. 40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
  4. 30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
  5. 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
  6. 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

W odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego wysokość bonifikaty określona zostanie przez uchwałę właściwej rady albo sejmiku jeżeli takowa zostanie wydana.

Końcowo należy podkreślić, że zamiar wniesienia opłaty jednorazowej wymaga pisemnego zawiadomienia organu przez właściciela gruntu.

    Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1716)

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.