splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Centralna informacja o rachunkach – narzędzie dla spadkobiercy
Olaf Maciejowski
Sprawy spadkowe

Centralna informacja o rachunkach – narzędzie dla spadkobiercy

Nierzadko zdarza się, że spadkobiercy zmarłego nie posiadają pełnej wiedzy o liczbie rachunków zmarłego spadkodawcy ani o instytucjach finansowych, w których konta te były prowadzone. Ustawodawca chcąc ułatwić dostęp do takiej informacji nałożył nowy obowiązek na banki komercyjne polegający na prowadzeniu centralnej informacji o rachunkach.

Jakie informacje o rachunkach zmarłego może otrzymać spadkobierca?

Spadkobierca zmarłego, który legitymuje się tytułem prawnym do spadku tj. postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku albo aktem poświadczenia dziedziczenia może udać się do jakiegokolwiek banku z wnioskiem o udzielenie informacji o:

1)rachunkach bankowych oraz rachunkach bankowych prowadzonych w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej posiadacza, w tym rachunkach wspólnych – bez wskazania danych współposiadacza;

2)umowach rachunku bankowego oraz umowach rachunku bankowego prowadzonych w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej posiadacza rozwiązanych albo wygasłych z przyczyn takich jak brak aktywności posiadacza przez okres 10 lat od wydania ostatniej dyspozycji na rachunku oraz śmierć posiadacza.

Jak uzyskać informacje o rachunkach spadkodawcy?

Bank do którego zwróci się zainteresowana osoba obowiązany jest niezwłocznie pozyskać te informacje z centralnej informacji o rachunkach. W zbiorczej informacji bank wskazuje podmiot, który prowadzi albo prowadził rachunek, numery rachunków wynikające z umowy rachunku oraz informację, czy rachunki są nadal prowadzone.

Zbiorcza informacja może być dostarczona odpłatnie, przy czym opłata nie może być wyższa niż koszt wygenerowania takiej informacji. Sam wniosek bank winien rozpoznać niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zapytania w sprawie z centralnej informacji o rachunkach

Końcowo należy podkreślić, że spadkobierca może się zwrócić z wnioskiem do któregokolwiek z banków, może być to zarówno bank komercyjny działający w formie spółki akcyjnej jak również bank spółdzielczy. Rozwiązanie to jest z pewnością dużym ułatwieniem dla osób chcących ustalić w jakich podmiotach zmarły posiadał rachunki bankowe. Dzięki takiej wiedzy zmarły spadkobierca będzie mógł zasięgnąć dokładnej wiedzy o środkach pieniężnych zgromadzonych przez zmarłego zwracając już bezpośrednio do odpowiedniej instytucji bankowej.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 2187 ze zm.)

 

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.