splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę wpisanego do CEIDG
Paulina Kosak
Prawo cywilne

Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę wpisanego do CEIDG

Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę wpisanego do CEIDG

1. Czy wniosek o zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej podlega opłacie?

Nie. Wniosek o zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej nie podlega opłacie.

Opłata przewidziana jest tylko w przypadku działania za wnioskodawcę pełnomocnika – jest to wówczas opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

2. Zatrudniam dwóch pracowników na umowie o pracę – czy mogę zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej?

Nie.  Zawiesić działalność może tylko przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników.

Wyjątek dotyczy jedynie pracowników, którzy nie wykonują pracy u przedsiębiorcy pracodawcy, będą to zatem:

– pracownicy przebywający na urlopie macierzyńskim,

– pracownicy przebywający na urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego,

– pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu

podstawa prawna: art. 22 ust. 1 i 2 ustawy Prawo przedsiębiorców – dalej jako UPP

3. Jestem zarówno przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, jak również wspólnikiem spółki cywilnej – czy mogę zawiesić obie działalności?

Nie. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej oraz poza tą spółką może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.

podstawa prawna: art. 22 ust. 3 UPP

4. Jestem wspólnikiem w dwuosobowej spółce cywilnej – czy drugi wspólnik również musi zawieszać działalność, żeby zawiesić wykonywanie działalności w spółce cywilnej?

Tak. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w spółce cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

podstawa prawna: art. 22 ust. 5 UPP

5. Czy można zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej ponownie?

Tak. Nie ma przepisu, który zabraniałby ponownie zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej.

6. Na jak długo można zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej?

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.

podstawa prawna: art. 23 ust. 1 UPP

7. Czy wniosek można złożyć elektronicznie?

Tak. Wniosek należy wówczas podpisać Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8. Jakich składek nie płaci się podczas zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej?

Przedsiębiorca w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie opłaca ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Z kolei składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe są dobrowolne (co do zasady).

podstawa prawna: art. 36a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

9. Jestem stroną w toczącym się postępowaniu sądowym – czy będę mógł uczestniczyć w rozprawie na prawach strony?

Tak. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

podstawa prawna: art. 25 ust. 2 pkt 2 UPP

10.Jestem najemcą lokalu, w którym prowadzę działalność gospodarczą, czy mogę opłacać czynsz wynajmującemu?

Tak. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów.

podstawa prawna: art. 25 ust. 2 pkt 1 UPP

Graphic designed by Freepik from Flaticon https://www.flaticon.com

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. U. z 2019 r. poz. 1292)
  2. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1291)
  3. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. 266 ze zm.)
  4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.