splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Możesz żądać zwrotu składek ZUS za marzec

Możesz żądać zwrotu składek ZUS za marzec

Kto może liczyć na zwrot składek ZUS za marzec?

Według tzw. Tarczy Antykryzysowej (czyli rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) ze zwolnienia ze składek ZUS mogli skorzystać:

– płatnicy, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych,

– płatnicy składek, będący osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

– duchowni.

Po wejściu w życie przepisów rozwiązań Tarczy 2 (czyli ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV – 2) krąg podmiotów uprawnionych do skorzystania z tego instrumentu rozszerzył się i obejmuje aktualnie:

– płatników, którzy zgłosili do ubezpieczenia mniej niż 49 ubezpieczonych,

– spółdzielnie socjalne, jeżeli były zgłoszone jako płatnicy składek przed dniem 1 kwietnia 2020 r.,

– płatników składek, będących osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

– duchownych.

Jeden z przepisów końcowych Tarczy 2 przewiduje, że powyżej wymienione podmioty (z wyłączeniem duchownych) zwalnia się z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r. także wówczas, gdy należności te zostały opłacone. Jest to wyjątek, ponieważ co do zasady instrument ten dotyczy zwolnienia ze składek nieopłaconych (był to tzw. „kruczek prawny”, na który dało się „złapać” część przedsiębiorców).

Co zrobić, aby uzyskać zwrot składek?

Pieniądze te jednak nie zostaną zwrócone płatnikom składek „ automatycznie”– należy, po otrzymaniu zawiadomienia z ZUSu, złożyć wniosek o ich zwrot. ZUS nie wyśle zawiadomienia, jeżeli  nienależnie opłacone składki nie przekraczają wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym.

Ustawodawca ograniczył się jedynie do możliwości „zwrotu” wpłaconych środków, ale być może ZUS przyjmie, że jeżeli płatnik nie wniesie o „zwrot”, to należności wpłacone tytułem składek za marzec 2020 r. nie „przepadną”, a zostaną zaliczone z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku – na poczet przyszłych składek (tak wygląda standardowa procedura postępowania w przypadku nienależnie opłaconych składek na gruncie art. 24 ustawy o ubezpieczeniach społecznych, do których odwołuje się art. 113 Tarczy 2) .

W jakim terminie otrzymasz zwrot składek ZUS za marzec?

ZUS ma 30 dni na zwrot nienależnie pobranych składek liczonych od dnia wpływu wniosku. Z uwagi na ciężką sytuację niektórych przedsiębiorców należałoby rozważyć złożenie tego wniosku jak najszybciej, w szczególności, gdy dotyczy on większych przedsiębiorców opłacających składki aż za 49 ubezpieczonych.

Graphic designed by Freepik from Flaticon https://www.flaticon.com:

 

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV – 2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695);
  2. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.);
  3. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.).

 

 

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.