Władza rodzicielska a kwestia wyboru szkoły dla dziecka

Przyjmijmy następujący stan faktyczny: jesteśmy tuż przed decyzją o wniesieniu pozwu o rozwód. Mamy małoletnie dziecko. Jesteśmy w konflikcie z małżonkiem i pojawia się między nami rodzicami rozbieżność co do tego, gdzie dziecko będzie chodzić od września do szkoły. Nie jesteśmy w stanie wypracować w tym zakresie porozumienia, nie ma szans na mediację. Jakie kroki podjąć? Do którego sądu i jaki wniosek/pozew złożyć? O tym w dzisiejszym wpisie.

We wszelkich sprawach sądowych, w tym tych z prawa rodzinnego, bardzo ważna jest znajomość tzw. procedury cywilnej, by nie popełnić błędów które mogą wpłynąć np. na szybkość rozpoznania sprawy.
Dziś zajmiemy się jednym takim przypadkiem, który pojawił się w naszej praktyce. Na etapie opracowywania pozwu rozwodowego dla Klienta, okazało się że Klient i jego żona nie są w stanie już na tym etapie osiągnąć porozumienia co do tego, do jakiej szkoły od września mają uczęszczać ich małoletnie dzieci. Jak proceduralnie najlepiej rozwiązać tę kwestię?

Stosownie do treści przepisu art. 97 ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej: k.r.o.):
§ 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.
§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Można więc, co do zasady, złożyć do sądu wniosek aby sąd rozstrzygnął za rodziców w zakresie spraw istotnych. Takie sprawy rozstrzyga sąd rejonowy, w przeciwieństwie do postępowań rozwodowych dla których sądem pierwszej instancji jest zawsze sąd okręgowy. Do takich spraw m.in. należą: wybór szkoły dziecka, kwestia wyjazdu za granicę, decyzje co do leczenia, przeprowadzenia poważniejszych zabiegów medycznych, kwestie związane z paszportem dla dziecka, czy rozstrzygnięcie o miejscu pobytu dziecka.
Piszemy „co do zasady” gdyż trzeba mieć na uwadze treści przepisu art. 445[1] ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, który przewiduje kwestię niedopuszczalności wszczęcia sprawy dotyczącej władzy rodzicielskiej.
Zgodnie z brzmieniem tego przepisu:
§ 1. Jeżeli sprawa o rozwód lub o separację jest w toku, nie może być wszczęte odrębne postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron lub o ustalenie kontaktów z nimi. W razie potrzeby orzeczenia o władzy rodzicielskiej lub o kontaktach stosuje się przepisy o postępowaniu zabezpieczającym.
§ 2. Postępowanie w sprawie dotyczącej władzy rodzicielskiej lub kontaktów wszczęte przed wytoczeniem powództwa o rozwód lub o separację ulega z urzędu zawieszeniu, a o władzy rodzicielskiej lub kontaktach przez cały czas trwania sprawy o rozwód lub o separację sąd orzeka w postępowaniu zabezpieczającym. Sąd postanowi podjąć postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej lub kontaktów, jeżeli w prawomocnym orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie o rozwód lub o separację nie orzeczono o władzy rodzicielskiej lub kontaktach. W przeciwnym wypadku postępowanie ulega umorzeniu.

Jak wynika z powyższego, jeśli sprawa o rozwód byłaby już wszczęta, nie jest wówczas dopuszczalne złożenie wniosku o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka czyli np. właśnie w kwestii wyboru szkoły dla dziecka. W orzecznictwie przesądzono, że jeśli sprawa rozwodowa jest w toku, to sąd rozwodowy rozstrzyga taką kwestię. Jeśli natomiast pozew o rozwód nie został jeszcze złożony mamy do wyboru albo najpierw skierować sprawę do sądu rejonowego aby ten sąd rozstrzygnął o kwestii istotnej w sprawach dziecka i wstrzymać się z pozwem o rozwód, by nie doprowadzić do zawieszenia tej pierwszej sprawy, albo nie składać takiego wniosku do sądu rejonowego, tylko od razu wraz z pozwem rozwodowym złożyć wniosek o zabezpieczenie w tym przedmiocie. Z praktyki wynika, że szybciej Sąd Okręgowy rozstrzygnie taką kwestię w ramach tzw. postępowania zabezpieczającego.

Dodaj komentarz