splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Od jutra nowe ograniczenia w związku z epidemią. Dotyczą wszystkich na terytorium RP
dr Edyta Kozak-Hamala
Prawo cywilne

Od jutra nowe ograniczenia w związku z epidemią. Dotyczą wszystkich na terytorium RP

Dziś ogłoszono Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, które ma zastosowanie w stosunku do nas wszystkich i obowiązuje już od jutra.

Wprowadza ono poważne ograniczenia, obowiązujące już od jutra tj. od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. na  obszarze Rzeczypospolitej Polskiej .

Kim jest osoba najbliższa w rozumieniu prawa?

Ponieważ rozporządzenie często odwołuje się do pojęcia „osoby najbliższej” w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), wyjaśniamy, że w rozumieniu tych przepisów, osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Zakaz przemieszczania się w stanie epidemii – wyjątki

Rozporządzenie wprowadza zakaz  przemieszczania się osób, z wyjątkami. Te wyjątki dotyczą przemieszczania się danej osoby w celu:

1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej, a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;

4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Ograniczenia w przemieszczaniu się w stanie epidemii

Ponadto, rozporządzenie wprowadza ograniczenia co do ilości przemieszczających się osób, przewidując, że w przypadku gdy przemieszczanie się następuje:

1) pieszo – jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie (przy czym ograniczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie stosuje się do osób najbliższych)

2) środkami publicznego transportu zbiorowego, środkiem tym można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Ograniczenia w kwestii sprawowania kultu religijnego oraz uczestnictwa w obrzędach

Nadto, rozporządzenie określa, że w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie może znajdować się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż:

a) w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do dnia 24 marca 2020 r. oraz w okresie od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania: 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny lub osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu,

b) w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r.”: 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu.

Zgromadzenia i wydarzenia masowe w stanie epidemii

Rozporządzenie wprowadza także, że w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się:

1) organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach;

2) innych niż określone w pkt 1 zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu (przy czym ograniczenia tego nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym).

Graphic designed by Freepik from Flaticon https://www.flaticon.com:

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.