splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne w Tarczy 4.0
Paulina Kosak
Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne w Tarczy 4.0

Tarcza 4.0 umożliwiła dłużnikom skorzystanie z dodatkowej, ograniczonej czasowo, procedury dotyczącej restrukturyzacji, która jest dużo bardziej uproszczona (odformalizowana) w porównaniu do dotychczasowych rozwiązań przewidzianych w ustawie Prawo restrukturyzacyjne.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne daje dłużnikowi podobne możliwości, co zwykłe postępowanie restrukturyzacyjne, jednak z uwagi na trwającą pandemię sama procedura jest dużo bardziej przystępna dla osób, które chciałyby z niego skorzystać. Co istotne, dłużnik może skorzystać z takiej uproszczonej restrukturyzacji tylko jeden raz.

Kiedy można otworzyć uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Obecnie otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego możliwe jest jedynie do dnia 30 listopada 2021 r. Początkowo taka możliwość istniała do 30 czerwca 2021 r., ale termin ten został wydłużony przez ustawodawcę o dodatkowe 5 miesięcy. Od 1 grudnia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw elementy tego postępowania będą przeniesione do ustawy prawo restrukturyzacyjne.

W jaki sposób skorzystać z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego?

Dłużnik chcący otworzyć uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne powinien zawrzeć umowę o sprawowanie nadzoru z doradcą restrukturyzacyjnym (niewątpliwym plusem dla dłużnika, który już i tak znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jest ustawowe wprowadzenie górnej granicy wynagrodzenia dla doradcy restrukturyzacyjnego). Decyzja o otwarciu takiego postępowania będzie zatem zależała od woli dłużnika, a nie zgody sądu.

Następnie dłużnik wraz z doradcą restrukturyzacyjną przygotują wspólnie takie dokumenty jak propozycje układowe, spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Sam wniosek o zatwierdzenie układu należy złożyć do sądu nie później niż w terminie czterech miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Korzyści, jakie daje otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Od dnia dokonania obwieszczenia do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu dłużnik automatycznie korzysta z kilku przywilejów, które w uproszczeniu sprowadzają się do tego, że:

  • wszczęte już postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu z mocy prawa;
  • niedopuszczalne będzie wszczęcie nowego postępowania egzekucyjnego lub wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia;
  • niedopuszczalne będzie spełnianie przez dłużnika świadczeń wynikających z wierzytelności objętych układem z mocy prawa;
  • ograniczone będzie prawo potrącenia wzajemnych wierzytelności między dłużnikiem i wierzycielem,
  • niedopuszczalne będzie wypowiedzenie przez wynajmującego lub wydzierżawiającego umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika, bez zezwolenia nadzorcy układu.

W jaki sposób wierzyciel może sprzeciwić się otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego?

Ochrona wierzycieli w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym została dosyć mocno ograniczona. Co prawda wierzyciel ma prawo złożyć wniosek o uchylenie skutków dokonania obwieszczenia ( w tym odnośnie zawieszonych postępowań egzekucyjnych), jednak mając  na uwadze sam czas trwania tego postępowania, działania te mogą okazać się spóźnione.

Czy uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne uchroni dłużnika przed upadłością?

Fakt, że uwzględniając prawo upadłościowe, uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jest w tak dużej mierze odformalizowane i w zasadzie sprowadza się do efektywnej współpracy między dłużnikiem i doradcą restrukturyzacyjnym niewątpliwie sprzyja podejmowaniu przez dłużników decyzji o ratowaniu swojego biznesu. Zawieszenie postępowań egzekucyjnych, które jest główną zaletą tego postępowania, umożliwia „odmrożenie” aktywów i podejmowanie efektywnych działań, które mają za zadanie „postawić firmę na nogi”.

Graphic designed by Freepik from Flaticon https://www.flaticon.com

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1588),
  • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1072 ze zm.) – Tarcza 4.0.
  • Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1080).

Zobacz naszą usługę: Obsługa przedsiębiorców

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.