splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Uprawnienia konsumenta oraz quasi – przedsiębiorcy związane z niezgodnością treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową
Paulina Kosak
Prawa konsumenta

Uprawnienia konsumenta oraz quasi – przedsiębiorcy związane z niezgodnością treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową

Do tej pory reguły odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową kojarzyły się wszystkim z rękojmią uregulowaną w kodeksie cywilnym. Niebawem ma się to zmienić za sprawą nowelizacji ustawy o prawach konsumenta, w których uregulowana zostanie umowa o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej wraz z pakietem uprawnień przysługującym konsumentowi za niezgodność takich treści lub usług cyfrowych z umową.

 

Triada uprawnień konsumenta

Konsument (quasi – przedsiębiorca), który uzna, że dostarczona mu treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, może:

 

1.       

 

żądać doprowadzenia do zgodności z umową

 

 

2.

 

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

 

 

3.       

 

złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

 

Jak widać z powyższego zestawienia, w porównaniu do uprawnień dotyczących rękojmi uregulowanej w kodeksie cywilnym, w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej nie jest możliwe złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny. Konsument (quasi – przedsiębiorca) może skorzystać tylko z tych trzech w/w uprawnień.

Żądanie doprowadzenia do zgodności z umową o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

Zgodnie z treścią projektowanego art. 43k ust. 1 ustawy o prawach konsumenta jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa będzie niezgodna z umową, konsument (quasi – przedsiębiorca) będzie mógł żądać doprowadzenia do zgodności z umową. Jednakże gdyby doprowadzenie do zgodności z umową było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla przedsiębiorcy nadmierne koszty, przedsiębiorca będzie mógł odmówić doprowadzenia do zgodności z umową.

Jeżeli jednak przedsiębiorca zdecyduje się doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową, to powinien uczynić to nieodpłatnie, w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając jej charakter oraz cel, do którego jest wykorzystywana.

Złożenie oświadczenia  o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

Stosownie do proponowanego brzmienia art. 43k ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, konsument będzie mógł złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy w razie niezgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umowę w czterech przypadkach, opisanych poniżej:

  1. doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
  2. przedsiębiorca nie wykonał obowiązku polegającego na doprowadzeniu treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, lub z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że go nie wykona w rozsądnym czasie lub bez poważnych niedogodności dla konsumenta,
  3. brak zgodności z umową występuje nadal, pomimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową,

lub

  1. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w przypadku niedostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

Inny przypadek uprawnienia do odstąpienia od umowy niż ten, o którym mowa powyżej, przewidziany jest w projektowanym art. 43h ust. 3 ustawy o prawach konsumenta. Na podstawie tego przepisu nie będziemy odstępować od umowy, która jest w jakiś sposób niezgodna z wcześniejszymi uzgodnieniami. W tym wypadku odstąpienie od umowy będzie możliwe, jeśli przedsiębiorca nie dostarczył treści cyfrowych lub usługi cyfrowej. Przesłanką do skorzystania z takiego uprawnienia jest jednak wcześniejsze wezwanie przedsiębiorcy do dostarczenia treści cyfrowych/usług cyfrowych i niedostarczenie ich przed przedsiębiorcę niezwłocznie lub w dodatkowych, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie.

Konsument będzie mógł odstąpić w przywołanej powyżej sytuacji bez wezwania przedsiębiorcy do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej], jeżeli:

  1. przedsiębiorca oświadczy, lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej,

lub

  1. konsument i przedsiębiorca uzgodnią lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie będzie wynikało, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla konsumenta, a przedsiębiorca nie dostarczył jej w tym terminie

Podstawa prawna

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych 
  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy – Kodeks cywilny z dnia 1 września 2021 r.

Graphic designed by Freepik from Flaticon https://www.flaticon.com.

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.