splash-1
splash-2
splash-3
Kancelaria Radców Prawnych » Po ustaleniu nieważności umowy bank nie może domagać się od konsumenta wynagrodzenia za korzystanie z kapitału!!! – taki wniosek wypływa z dzisiejszej opinii Rzecznika Generalnego TUSE w sprawie C-520/21
Paulina Kosak
Spory z bankami, Sprawy frankowe

Po ustaleniu nieważności umowy bank nie może domagać się od konsumenta wynagrodzenia za korzystanie z kapitału!!! – taki wniosek wypływa z dzisiejszej opinii Rzecznika Generalnego TUSE w sprawie C-520/21

Po ustaleniu nieważności umowy bank nie może domagać się od konsumenta wynagrodzenia za korzystanie z kapitału!!! – taki wniosek wypływa z dzisiejszej opinii Rzecznika Generalnego TUSE w sprawie C-520/21 ?

W swoim wystąpieniu Rzecznik TSUE:
? zaproponował, by Trybunał orzekł, że bank nie może dochodzić względem konsumenta roszczeń wykraczających poza zwrot przekazanego kapitału kredytu i zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty.
? wskazał, że uznanie umowy kredytu hipotecznego za nieważną stanowi konsekwencję zamieszczenia w tej umowie nieuczciwych warunków przez bank. Przedsiębiorca nie może czerpać korzyści gospodarczych z sytuacji powstałej na skutek własnego bezprawnego działania. Ponadto bank nie byłby zniechęcony do stosowania nieuczciwych warunków w umowach kredytu zawieranych z konsumentami, jeżeli, pomimo uznania tych umów za nieważne, mógłby pobierać od konsumentów rynkowe wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu. W takiej sytuacji mogłoby się nawet okazać, że narzucanie konsumentom nieuczciwych warunków byłoby dla banku opłacalne.
? stwierdził, że argument dotyczący stabilności rynków finansowych w Polsce jest pozbawiony znaczenia w kontekście wykładni dyrektywy 93/13, której celem jest przede wszystkim ochrona interesów konsumentów. Banki, jako podmioty utworzone na podstawie prawa, są zobowiązane prowadzić swoje sprawy w sposób zapewniający przestrzeganie wszystkich jego przepisów.
W kontekście potencjalnych roszczeń konsumentów Rzecznik wskazał, że prawo unijne nie stoi na przeszkodzie do dochodzenia roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych spełnionych na podstawie nieważnej umowy kredytu hipotecznego oraz zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty, jednak kwestie te będzie oceniana przez sądy krajowe.
Należy pamiętać, że opinia rzecznika nie stanowi prawa i musimy poczekać na wyrok TSUE, niemniej jednak opinia ta może wskazywać kierunek, w jakim pójdzie również i TSUE ?

Graphic designed by Freepik from Flaticon https://www.flaticon.com.

Szukasz pomocy prawnej w ramach naszych specjalizacji? Zobacz listę usług.

Znamy realia biznesowe, zapewniamy praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe. Na bieżąco reagujemy na zmiany w przepisach prawa. Stawiamy na wiedzę, wysoki poziom naszych usług i dobrą komunikację z Klientami. Zapraszamy do kontaktu.