Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Poniżej znajdują się podstawowe informacje odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych, wymagane przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WA (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) (Dz. U. UE L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Edyta Kozak-Olaf Maciejowski – Radcowie Prawni – spółka cywilna z siedzibą przy ul. św. Wawrzyńca 21/27, 31 – 060 Kraków, NIP: 6762569598.

II. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Ze Administratorem można się skontaktować:

 1. pod ww. w pkt. I adresami,

 2. drogą e-mailową na adres: biuro@kancelariakhm.pl

 3. pod numerami telefonów: tel. (+48) 721 546 744, tel. (+48) 721 546 746.

Administrator prowadzi stronę internetową w domenie: www.kancelariakhm.pl.

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA ORAZ PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

a) zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego;

c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, w celach archiwalnych i statystycznych

IV. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 1. dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, datę urodzenia;

 2. dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres email, adres zamieszkania;

 3. dane identyfikacji podatkowej;

 4. dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;

 5. dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;

 6. dane dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;

 7. dane dotyczące stanu cywilnego – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;

 8. inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją.

V. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 1. współpracujący ze Administratorem adwokaci, radcowie prawni, notariusze, przeciwnicy procesowi, biegli, świadkowie i ew. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych.

 2. podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. sądy i organy państwowe;

 3. podmioty świadczące usługi:

– płatnicze;

– księgowo- finansowe;

– audytorskie i kontrolne;

– niszczenia dokumentów;

– pocztowe oraz kurierskie.

VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

VIII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego okres ten wynosi 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego w sprawie, w której dane osobowe zostały zgromadzone.

IX. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Przysługuje Państwu prawo:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia (art. 15, 16, 17, 18 RODO) – w zakresie, w jakim prawa te nie naruszają obowiązku zachowania przez radcę prawnego tajemnicy zawodowej;

b) do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO (art. 77 RODO);

d) cofnięcia zgody o ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą osoba ta ma możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO);

X. INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt III lit. b) powyżej, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym; z kolei w przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt III lit. a) i b), obowiązek podania danych jest wymogiem umownym – podanie danych osobowych we wszystkich celach, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Administratorem.