Rozwod - specjalista

Specjalista z zakresu prawa rodzinnego

dr Edyta Kozak-Hamala
– radca prawny, mediator –

tel. +48 721 546 744

Od ponad 8 lat zajmuję się prawem rodzinnym (postępowania rozwodowe, alimentacyjne, itd.). Cieszę się, że wiele osób, zarówno kobiet jak i mężczyzn, powierza mi do prowadzenia, jako swojemu pełnomocnikowi, swoje osobiste sprawy.

Wiem, jak ważny jest udział profesjonalnego pełnomocnika w sprawach rozwodowych. Decydująca jest tu bowiem znajomość przepisów proceduralnych, umiejętność zadbania o odpowiedni materiał dowodowy, w razie potrzeby złożenia odpowiednich wniosków o zabezpieczenie. Jestem zorientowana na cel jakim jest poczucie moich Klientów, że sami pozostając w ogniu emocji, mają przy sobie pełnomocnika, który racjonalnie ocenia sytuację i prowadzi sprawę tak, by osiągnąć dla nich optymalny rezultat, by jak najszybciej mogli przywrócić swoje osobiste sprawy na właściwy tor.

więcej...

Uczestniczę w negocjacjach przedrozwodowych w celu wypracowania porozumienia i przedłożenia go Sądowi prowadzącemu sprawę o rozwód, co pozwala przyspieszyć rozpoznanie sprawy.

Prowadząc sprawy z zakresu prawa rodzinnego zajmuję się kwestiami winy w rozkładzie pożycia małżonków, sprawami alimentacyjnymi, kontaktami rodziców z dziećmi, podziałem majątku, eksmisją, ustaleniem sposobu korzystania z mieszkania.

Słucham swojego Klienta i poszukuję dla niego najlepszej strategii procesowej którą wdrażam. Działam z pełnym zaangażowaniem, pozostając w stałym kontakcie z Klientem. Wiem jak ważna jest komunikacja pomiędzy Klientem a jego pełnomocnikiem, dlatego niezwłocznie odpowiadam na pytania, zapewniając moim Mocodawcom poczucie komfortu w tym zakresie, bez tworzenia sztucznych barier i przy wykorzystaniu nowoczesnych form porozumiewania się na odległość. Zapewniam swoim Klientom także możliwość stałego wglądu on-line do wszystkich dotyczących ich dokumentów w ramach prowadzonej sprawy.

Trzymam się wysokich standardów pracy, zapewniając merytoryczną pomoc prawną na najwyższym poziomie, po dokładnej analizie faktów i działań drugiej strony.

mniej...


Najczęściej zadawane pytania


* Po jakim czasie rozkładu pożycia można wnosić pozew o rozwód?

Nie ma tu odpowiedzi. Między stronami musi istnieć tzw. zupełny i trwały rozkład pożycia.

* Czy e-maile, smsy mogą być dowodami w sprawie rozwodowej?

Oczywiście. Postępowanie dowodowe w sprawie o rozwód ma przede wszystkim na celu ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia. Dowodami mogą być np.: dowód z przesłuchania świadków; dowód z dokumentu urzędowego; dowód z dokumentu prywatnego; dowód z opinii biegłych; dowód z filmu, fotokopii, fotografii, płyt lub taśm dźwiękowych, zapisy komunikatorów, e-maile, billingi, wydruki wiadomości SMS; dowód z przesłuchania stron.

* Czy można otrzymać alimenty w toku postępowania rozwodowego?

Tak. Możliwość taką zapewnia instytucja zabezpieczenia roszczeń. Przepisy przewidują, że w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Strona która chce zabezpieczyć np. alimenty na rzecz dziecka w toku postępowania rozwodowego musi wnieść o to stosowny wniosek. Można to zrobić w ramach wniosku samoistnego jak również np. w pozwie. W sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.

* Utrudnianie kontaktów z dziećmi w trakcie trwania rozwodu. Czy można temu przeciwdziałać?

Także w kwestiach niepieniężnych także można żądać udzielenia przez Sąd tzw. zabezpieczenia roszczenia. Sąd może więc uregulować sposób roztoczenia pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z dzieckiem np. na czas trwania postępowania rozwodowego. Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. W sprawach dotyczących pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z dzieckiem sąd orzeka w przedmiocie zabezpieczenia po przeprowadzeniu rozprawy, chyba że chodzi o wypadek niecierpiący zwłoki.
W sprawach dotyczących pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z dzieckiem sąd orzeka w przedmiocie zabezpieczenia po przeprowadzeniu rozprawy, chyba że chodzi o wypadek niecierpiący zwłoki.

* Jak napisać pozew o rozwód?

Pozew o rozwód musi spełniać wymagania pisma procesowego tj.:
1)oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
2)oznaczenie rodzaju pisma;
3)osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
4)podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
5)wymienienie załączników.

Nadto zawierać niezbędne elementy takie jak wnioski dotyczące dokładnie określone żądanie (przede wszystkim rozwiązania małżeństwa przez rozwód i określenie czy ma to nastąpić z orzeczeniem winy czy bez) oraz przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie. Należy także wskazać odpowiednie dowody. W pozwie można również wnosić o zabezpieczenie roszczeń majątkowych lub niemajątkowych.

* Co w przypadku gdy małżonek nie chce się zgodzić na rozwód?

W świetle obowiązujących przepisów, orzeczenia rozwodu przez sąd może żądać każdy z małżonków jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.
Z powyższego wynika, że co do zasady sąd orzeka rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. tj. ustała więź duchowa, fizyczna i gospodarcza i z okoliczności wynika, że małżonkowie do siebie nie powrócą. Dopuszcza się orzeczenie rozwodu nawet jeśli małżonkowie nadal razem mieszkają, a więc gdy istnieje więź gospodarcza, ale ustały pozostałe więzi.
Może się jednak zdarzyć, że jeden z małżonków nie wyraża zgody na rozwód. Przepisy ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowią, że „rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego”. Co to oznacza? Oznacza to, że małżonek który nie zgadza się na rozwód musi wykazywać w postępowaniu, że ten drugi z małżonków jest wyłącznie winny rozkładu pożycia. Wówczas małżonkowi który żąda rozwodu pozostaje wykazywać brak swojej wyłącznej winy albo, że odmowa współmałżonka jest sprzeczna z tzw. zasadami współżycia społecznego.

* Czy trzeba dokonywać podziału majątku przy sprawie rozwodowej?

Nie. Sąd może, na wniosek jednego z małżonków, w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, ale tylko jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

* Czy sam wniosek o zabezpieczenie roszczenia podlega opłacie?

W zależności od tego na jakim etapie składany jest taki wniosek, podlegać on będzie opłacie bądź nie.

* Jaki jest sąd właściwy do złożenia wniosku o zabezpieczenie alimentów/kontaktów/inne?

Do udzielenia zabezpieczenia właściwy jest sąd, do którego właściwości należy rozpoznanie sprawy w pierwszej instancji. Jeżeli nie można ustalić takiego sądu, właściwy jest sąd, w którego okręgu ma być wykonane postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, a z braku tej podstawy lub w przypadku, w którym postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia miałoby być wykonane w okręgach różnych sądów – sąd rejonowy dla m.st. Warszawy. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia zgłoszony w toku postępowania rozpoznaje sąd tej instancji, w której toczy się postępowanie, z wyjątkiem przypadku, gdy sądem tym jest Sąd Najwyższy. Wtedy o zabezpieczeniu orzeka sąd pierwszej instancji.

* Czy na postanowienie Sądu w przedmiocie zabezpieczenia alimentów można się zażalić?

Tak. Na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia przysługuje zażalenie. Nadto, obowiązany może w każdym czasie żądać uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia, gdy odpadnie lub zmieni się przyczyna zabezpieczenia. Postanowienie w przedmiocie uchylenia lub ograniczenia zabezpieczenia może zapaść tylko po przeprowadzeniu rozprawy.

* Czy można żądać w sądzie zabezpieczenia przyszłych roszczeń alimentacyjnych związanych z ustaleniem ojcostwa?

Sąd może jeszcze przed urodzeniem się dziecka zabezpieczyć przyszłe roszczenia alimentacyjne związane z ustaleniem ojcostwa, o których mowa w art. 141 (roszczenia matki dziecka pozamałżeńskiego) i art. 142 (roszczenie w przypadku uwiarygodnionego ojcostwa) Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przez zobowiązanie obowiązanego do wyłożenia odpowiedniej sumy na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na utrzymanie dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. W sprawach tych termin do wytoczenia powództwa wynosi trzy miesiące od dnia urodzenia się dziecka. Postanowienie sąd wydaje po przeprowadzeniu rozprawy.

* Czy małżonek opuszczający mieszkanie może żądać od tego który w mieszkaniu pozostaje, wydania oznaczonych, potrzebnych mu przedmiotów?

W sprawach o rozwód, o separację oraz o unieważnienie małżeństwa, można żądać orzeczenia przez Sąd w takiej sprawie.

Zakres pomocy


Reprezentacja w sądach

Alimenty

Rozwód / Separacja

Władza rodzicielska

Sposób korzystania z mieszkania/domu

Wnioski o zabezpieczenie roszczeń

Kontakty z dzieckiem

Podział majątku

Kontakt

W celu umówienia spotkania proszę o kontakt telefoniczny lub mail’owy. Przyjmuję strony w kancelarii w Krakowie oraz Brzesku.


tel. +48 721 546 744

e-mail: biuro@kancelariakhm.pl

ul. św. Wawrzyńca 21/27 31-060 Kraków

ul. Szarych Szeregów 22 32–800 BrzeskoPiszę na temat


Władza rodzicielska a kwestia wyboru szkoły dla dziecka

Przyjmijmy następujący stan faktyczny: jesteśmy tuż przed decyzją o wniesieniu pozwu o rozwód. Mamy małoletnie dziecko. Jesteśmy w konflikcie z małżonkiem i pojawia się między nami rodzicami rozbieżność co do tego, gdzie dziecko będzie chodzić od września do szkoły. Nie jesteśmy w stanie wypracować w tym zakresie porozumienia, nie ma szans na
Czytaj więcej

Alimenty – przewidywane zmiany w przepisach prawa

Dziś trzeci artykuł z serii wpisów dotyczących procedowanych zmian z zakresu prawa rodzinnego. Dotyczy on tematyki alimentów a konkretnie planu wprowadzenia instytucji tzw. natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych, w tym nakazowego postępowania alimentacyjnego oraz określenia wieku dziecka po osiągnięciu którego nie będzie ono mogło ubiegać się o alimenty 1. Natychmiastowe świadczenia alimentacyjne W zakresie
Czytaj więcej

Opieka naprzemienna - docelowy model kształtowania kontaktów rodziców z dzieckiem na gruncie projektowanych zmian przepisów prawa rodzinnego

Dziś obiecany, drugi wpis na temat procedowanych zmian w prawie rodzinnym. Tym razem opisujemy przewidywane do wejścia w życie regulacje w zakresie opieki naprzemiennej. Opieka naprzemienna to ukształtowanie kontaktów dziecka z rodzicami po ich rozstaniu, w taki sposób, aby dziecko mogło przebywać z rodzicami przez zbliżony okres, na przemian raz u jednego,
Czytaj więcej

Nowość w prawie rodzinnym: tzw. rodzinne postępowanie informacyjne, z udziałem mediatora, obowiązkowe przed wniesieniem pozwu o rozwód lub separację.

Dzisiejszy artykuł rozpoczyna serię wpisów na temat procedowanych zmian w prawie rodzinnym i postępowaniu cywilnym. Projekt nowelizacji ustawy – Prawo rodzinne i opiekuńcze oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, trafił do sejmu w dniu 27 lutego br. i został skierowany do I czytania (dalej jako: „nowelizacja”). To
Czytaj więcej

Rozwód

Zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w Polsce, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Jednocześnie, ustawodawca przewidział negatywne przesłanki orzeczenia rozwodu, wskazując, że rozwód jest niedopuszczalny jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli
Czytaj więcej